przewozy.org.pl Zezwolenie na linię regularną

Zezwolenie na linię regularną

by przewozić ludzi autobusami w Polsce, potrzebujesz zezwolenia na przewóz regularny osób. Zezwolenie wydaje się na określone trasy i według rozkładu jazdy, a autobusy muszą być zarejestrowane w Polsce. Miejsce rozpoczęcia lub zakończenia podróży oraz trasa przejazdu muszą być w Polsce. Złóż wniosek o zezwolenie odpowiednio wcześniej, aby móc rozpocząć przewozy regularne.

Gdzie złożyć wniosek o zezwolenie na linię regularną?

 • wójta – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze gminy
 • burmistrza albo prezydenta miasta – jeżeli przewozy mają odbywać się w ramach komunikacji miejskiej
 • burmistrza albo prezydenta miasta, w którym siedzibę ma związek międzygminny – jeżeli przewozy mają być wykonywane na obszarze gmin tworzących taki związek
 • prezydenta miasta na prawach powiatu – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze miasta i sąsiedniego powiatu
 • starosty – jeżeli przewozy mają odbywać się na obszarze powiatu – z wyłączeniem przewozów wymienionych powyżej
 • marszałka województwa – jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego powiatu, ale na obszarze jednego województwa
 • marszałka województwa właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania przedsiębiorcy – jeżeli przewozy mają odbywać się poza obszarem jednego województwa

Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku?

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie przewozów regularnych w krajowym transporcie drogowym
 • Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego / licencja
 • Rozkład jazdy
 • Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami
 • Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków z ich właścicielami lub zarządzającymi
 • Zobowiązanie do zamieszczenia informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych
 • Cennik przewozów regularnych
 • Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy
 • Pełnomocnictwo w sprawach administracyjnych
 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo

Co ma zawierać rozkład jazdy:

 • przystanki (nazwy przystanków zgodnie z uchwałami)
 • godziny odjazdów
 • długość linii komunikacyjnej (podaną w kilometrach)
 • odległości między przystankami (pomiędzy każdym przystankiem)
 • kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy
 • oznaczenie przedsiębiorcy i osoby zarządzającej transportem

Wypisy z zezwolenia i pełnomocnik

Należy złożyć wniosek z podaniem liczby wypisów z zezwolenia. Liczba ta nie może być mniejsza od liczby pojazdów, którymi planuje się wykonywać przewozy. Wypis z zezwolenia powinien być w autobusie i być gotowy do okazania na żądanie uprawnionego organu kontroli, np. policji, Inspekcji Transportu Drogowego.

Jeśli wniosek o zezwolenie zostanie złożony przez pełnomocnika, należy opłacić opłatę skarbową w wysokości 17 zł na konto właściwego urzędu miasta lub gminy. W przypadku braku opłaty skarbowej za pełnomocnictwo, organ podatkowy może przeprowadzić postępowanie egzekucyjne.

Procedura postępowania o wydanie zezwolenia na linię regularną

Urząd sprawdzi, czy wniosek jest kompletny i wezwie do usunięcia ewentualnych braków.

Niektóre zezwolenia urząd uzgadnia z innymi organami. Będzie tak, gdy przewozy chcesz wykonywać na obszarze:

 • miasta na prawach powiatu i sąsiedniego powiatu – prezydent miasta na prawach powiatu (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwym starostą
 • wykraczającym poza jeden powiat, ale w granicach województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwymi starostami
 • wykraczającym poza obszar co najmniej jednego województwa – marszałek województwa (do którego składasz wniosek), uzgodni zezwolenie z właściwymi marszałkami

Analiza sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób

Urząd przeprowadzi analizę, jeśli zezwolenie dotyczy trasy o długości do 100 kilometrów. Analiza uwzględnia:

 • istniejącą komunikację, w tym: rodzaj pojazdów, godziny ich odjazdów lub częstotliwości kursów oraz ich dostosowanie do potrzeb społecznych
 • dotychczasowe wywiązywanie się przewoźników posiadających zezwolenia z realizacji przewozów i stosowanych taryf
 • przewidywane zmiany w natężeniu przewozu podróżnych
 • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy lub plan zagospodarowania przestrzennego województwa.

Urząd zasięgnie opinii organizacji konsumentów w sprawie twojego zezwolenia.

 • Otrzymasz zezwolenie na regularny przewóz osób w Polsce

Kiedy nie otrzymasz zezwolenia

Urząd odmówi ci zezwolenia, jeśli nie będziesz w stanie wykonywać przewozów, korzystając ze swoich autobusów.

Urząd może odmówić ci zezwolenia, jeśli:

 • projektowana linia stanowić będzie zagrożenie dla istniejących linii regularnych. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy linie te obsługiwane są tylko przez jednego przewoźnika lub jedną grupę przewoźników
 • twoje przewozy zmniejszą rentowność usług kolejowych na liniach bezpośrednio związanych z trasą twojego autobusu
 • nie przestrzegasz warunków określonych w już posiadanym zezwoleniu lub wykonujesz przewozy niezgodnie z nim

Opłaty

Aby otrzymać zezwolenie na regularny przewóz osób autobusami oraz wypisy z tego zezwolenia, należy zapłacić opłatę przed ich odebraniem. Opłata ta zostanie określona przez urząd i zależy od okresu ważności zezwolenia oraz obszaru, na którym będą wykonywane przewozy. W urzędzie można dowiedzieć się, na jaki numer konta należy wpłacić opłatę oraz dostarczyć dowód jej zapłaty przy odbiorze zezwolenia.

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze gminy:

Okres ważności zezwoleniaKwota (w zł)
do roku100
do 2 lat150
do 3 lat200
do 4 lat250
do 5 lat300

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze powiatu:

Okres ważności zezwoleniaKwota (w zł)
do roku250
do 2 lat300
do 3 lat350
do 4 lat450
do 5 lat550

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego powiatu, ale w granicach województwa:

Okres ważności zezwoleniaKwota (w zł)
do roku350
do 2 lat400
do 3 lat450
do 4 lat550
do 5 lat600

Opłata za przewóz regularny osób na obszarze wykraczającym poza granicę jednego województwa:

Okres ważności zezwoleniaKwota (w zł)
do roku500
do 2 lat550
do 3 lat600
do 4 lat650
do 5 lat700

Opłata za wydanie wypisu z zezwolenia to 1% opłaty za wydanie zezwolenia.